”Ytan, land, fartyget och sjöbotten”

I horisontlinjen mot Häradskär i
Östergötlands skärgård, trasas en fyr
sönder när ljuset bryts i luftlagrens
olika temperatur och föder en hägring.
Fyrkonstruktörens familjenamn är von
Heidenstam – ett namn som i folkminnet
förknippas lika mycket med poesi som med
ingenjörskonst.
På sjökortet utanför de yttersta skären,
går sjömätaren och landskapsmålaren hand
i hand under en ständigt föränderlig yta.
Det skapas en vit bild med massor av
siffror, som frammanar djupets och
bottens volymer – precis som i en
modellteckning, där ett antal streck
lyfter fram illusionen av en människas
former, eller precis som i vilken bild
som helst, där minsta fläck av färg
illusoriskt sätts i djuprelation till
resten av pappersytan.
Låt oss betrakta havet som ett stycke
mänsklig erfarenhet där ytan är platsen
för nya intryck, och vatten därunder
motsvarar minnet. Då förstås enligt
fysikaliska resonemang vågorna som ett
samspel mellan avståndet till botten och
vindens styrka. Ytan kan inte existera
utan mängden vatten uppburet av
havsbotten, liksom nya sinnesintryck
alltid sätts i relation till gamla.
Havsytan är platsen där minnet ges näring
och fartyg möts.
Långt ovan sjöbotten, buren av ytan,
fastställs avståndet till land, från ett
fartyg som samlar på hav.

M S 2008

Lekens skala

Skulpteringen genomfördes på traditionellt sätt, genom att liksom stillebenmålaren optiskt väga riktningar, spännpunkter och storlekar. Ambitionen var att använda datorn som ett klassiskt skulpturverktyg. Skillnaden mellan skulpturen och förlagan blev därför något vriden.
En bilfirma fräste sedan ut modellen till autentisk bilstorlek, 5 meter lång som en riktig Boss Mustang men utförd i frigolit. Tekniska och ekonomiska omständigheter halverade bilen, tog bort hjulen och avlägsnade motorn.
Repliken tog sin fria väg. Leksaksbilen visade sig vara en ganska trubbig avbildning av en äkta Ford Mustang, och avbildningen i datorn innehöll en del omtolkningar av leksaksbilen. Dessutom var ju leksaksbilen deformerad under lek sedan många år tillbaka, vilket också avlägsnade den ytterligare från en äkta bil.

En minnesbaserad avbildning.

Att ta sig någonstans, till exempel till soprummet, är att veta var det ligger. Kunskapen översätts till riktningar och ungefärliga antal steg. Besökaren är ”i” strukturen och minnet skapar mentala modeller av densamma.

Det är fascinerande att se huset fritt lyft från marken och grannhusen och frilägga den form som aldrig är i dagsljus. Tiden och storleken avlägsnar konstnären från det synliga motivet.

Människan lever i symbios med olika modeller, kartor och beskrivningar av “verkligheten”. De behövs såväl för navigering till soprummet eller för överblick av historiska förlopp. All produktion görs utifrån ett i stunden rådande perspektiv. Sanningshalten står där relativ.

Ett rättvisande värde

När man härleder formler för att utföra tekniska beräkningar inom exempelvis hållfasthet utgår man från små utsnitt av den konstruktion som man vill undersöka. En järnbalk antas till exempel sitta samman av ett oändligt antal små tvärsnitt med samma egenskaper. Man antar att deformationer som är viktiga för beräkningen kommer att ske i en viss riktning och att vissa aspekter kan ignoreras då de har mycket liten påverkan på resultatet. Målet är att skapa en formel som är lätt att använda och kan användas till att förutspå framtiden. Modellen behöver inte ha med alla aspekter hos balken för att ge ett rättvisande värde. Man skaffar sig i denna process en uppfattning om beräkningsfelens storlekar så att man vet inom vilket område svaret är tillförlitligt. Exempelvis slutar formeln att fungera om man böjer järnstången väldigt mycket, och då måste en ny formel tas fram.

Trädformerna i Binär Trädgård är alstrade av en formel som härmar växande och teckning.